Moje úvahy o životeVýsada myslieť nesie v sebe povinnosť skúmať!

Kresťanský pohľad na internet v súvislosti so svetovým dianím 1

Publikované 22.09.2016 v 17:16 v kategórii O živote, prečítané: 56x

Tento článok má prispieť k poodhaleniu súčasného diania a fenoménu internet. Je v súlade s kresťanskou náukou, ku ktorej sa hlási asi 80 percent nášho obyvateľstva. Článok vychádza z piliera všetkých kresťanských cirkví, t.j. z Biblie - Nového Zákona. Má byť podnetom k samostatnému skúmaniu a hľadaniu širších súvislostí javov, ktoré nás obkolesujú.
Nepochopenie Kristových slov, a to nielen cirkvami, má v súčasnosti ten následok, že vôbec nevidíme spojitosť dnešnej doby, v ktorej momentálne žijeme, s textami Nového Zákona. A to je katastrofa, lebo dnešná doba je pre každého človeka osobne tak dôležitá, ako žiadna iná v minulosti. Kto si neotupil jemné vnímanie, môže to cítiť. V evanjeliách je nespočetné množstvo poukazov na posledný súd, žatvu, triedenie zŕn od pliev (je jedno ako sa to nazve) a výstrah, ale aj rád ako obstáť. Veľké množstvo poučení, ako nebyť medzi tými, ktorí zhynú. Je dosť nepochopiteľné, s akou ľahkovážnosťou chodíme okolo toho, akoby sa nás to vôbec netýkalo. Cirkev so svojou spiacou nemocou len prispieva k ešte väčším driemotám ľudského ducha. Práve cirkev, ktorá by v tom mala mať asi najjasnejšie. Žiaľ, realita je taká, že blúdi a vôbec nevie, čo sa v súčasnosti deje, nevie nájsť zmysel vecí dnešného diania. Zamýšľal sa niekto vážne, čo Pán Ježiš myslel tým posledným súdom?

36Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. (Evanjelium podľa Matúša 12. kap.)

49Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov. (Evanjelium podľa Matúša 12. kap.)

31Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. 32I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. (Evanjelium podľa Matúša 25. kap.)

27a dal Mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. 28Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú Jeho hlas, 29a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. (Evanjelium podľa Jána 5. kap.)

Možno po zverejnení Fatimského proroctva, uzavretého v trezoroch Vatikánu pred verejnosťou, by sa mnohým otvorili oči, ale to nie je podstatné, samotné evanjelia hovoria dosť jasnou rečou. Tiež Jánovo zjavenie, alebo ak chceme Jánova apokalypsa, hovorí práve o dnešnej dobe. V súčasnosti je len terminologicky zamenený pojem apokalypsa pojmami finančná, hospodárska a energetická kríza, klimatické zmeny, globálne otepľovanie, kríza a rozklad medziľudských vzťahov. Skôr ako budeme chcieť pochopiť samotný význam posledného (svetového) súdu je potrebné mať jasno v chápaní existencie človeka.

Podstata človeka

Syn Boží často a prísne nabádal k bieleniu rúcha. Na život bez hriechu a necností. Na pestovanie lásky k Bohu Otcovi a k blížnemu. Pritom by sa človek nemal zameriavať len na vonkajší prejav správania, ale mal by dbať aj na svoj vnútorný stav, na svoje myšlienky. Lebo nie je možné oddeliť viditeľný život, v ktorom dennodenne konáme od nášho myšlienkového, vnútorného, psychického sveta.

27Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 28Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. (Evanjelium podľa Matúša, 5.kap.)

8Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. (Evanjelium podľa Matúša, 5.kap.)

Vlastná podstata človeka nie je, ako si ateisti a materialisti myslia v tele, ale v duchu. Telo je len nástroj ducha, ktorý plní len tú funkciu, že sa naše ,,ja" (duch) prostredníctvom neho môže tu na zemi vyvíjať, zdokonaľovať. Duch je vlastnou podstatou človeka. Telo je len najhutnejší obal, okrem neho má duch ešte jemnejšie obaly - dušu. To, čo cítime ako svedomie, lásku, úžasný cit pri umeleckom diele to je teda naše ,,ja". To sme my! Naše obaly slúžia ako prostriedky pre naše zdokonaľovanie. Hriechom si samozrejme svoje obaly špiníme. Duša sa zašpiní závisťou, nenávisťou, lakotou a pod. Samozrejme, telesne to neskôr pocítime vo forme choroby. Každá nekalá myšlienka okamžite spôsobuje zhoršenie nášho duševného stavu, zanášame si dušu hriechom. Tie prírodné zákony, ktoré môžeme vidieť a pozorovať vo fyzickom svete (gravitácia a pod.), o ktorých nik nepochybuje, že pracujú neochvejne, exaktne, presne, tak tie isté zákony alebo zákonitosti pracujú aj v jemnejších rovinách.

Keď teda Ježiš hovoril o bielení svojich šiat (duše), nehovoril o niečom, čo je len symbolické. Ide tu o reálne veci, o reálne deje, pracujúce neochvejne, exaktne. Každý človek je strojcom a pánom svojho osudu. Len na ňom záleží stav jeho duše, jeho vnútra. Preto sa v dnešnej dobe... súdi každý sám. ,,Ako vy chcete, tak sa vám stane" - Ježišovo často opakované upozornenie. O ,,desatore" počul už každý, preto každý človek rozozná čo je a čo nie je hriech. Osemdesiat percent nášho obyvateľstva sa hlási ku kresťanstvu, žiaľ nevidno to, lebo si asi myslíme, že navonok sa správať slušne stačí. Pritom svoje vnútro zanedbávame ako najväčší lajdáci. Zle hospodárime so zverenou hrivnou. Neuvedomujeme si však, na vlastnú škodu, že sme v dobe platenia účtov.

59Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier! (Evanjelium podľa Lukáša, 12. kap.)

Koľkí obstojíme?

Posledný súd

34Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednom lôžku; jeden bude vzatý, druhý ostane. 35Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá ostane. 36[Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý, druhý ostane.]. (Evanjelium podľa Lukáša, 17 kap.)

V súčasnosti prebiehajúci súd vplyvom zvýšeného toku svetla (nemyslí sa fyzické) pôsobí na psychiku jednotlivca a zosilňuje v ňom všetky jeho dobré a zlé vlastnosti bez možnosti úniku. To vyvoláva v človeku rôzne stavy, ako napríklad pocit zrýchleného času. Čím viac má človek v sebe zlých vlastností, tým to bude mať ťažšie. Ak sa bude chcieť zachrániť, ak nebude chcieť z toho zošalieť (tlak na psychiku bude narastať), čaká ho nutnosť vyvinutia veľkého množstva duševných a duchovných síl. Nech si čitateľ všimne zvýšený výskyt psychicky narušených jedincov, deprimovaných a depresívnych más.

12Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. (Evanjelium podľa Matúša,13.kap.)

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?